#u nás
z detí rastú osobnosti

Podporujeme túžbu detí po poznaní sveta, nabádame ich k aktívnemu občianstvu, k efektívnemu využívaniu času, prostriedkov a ubezpečujeme ich, že sme nablízku a môžu robiť chyby.

rozvíjali svoju

osobnostnú stránku

preto ich učíme spoznávať seba a vlastné limity

#1

rozvíjali svoje

preto ich učíme rešpektujúco komunikovať

sociálne zručnosti

#2

záleží nám na tom,
aby deti v edulienke:

boli každý deň

preto začíname o 8.30

čerstvo vyspaté

#3

si osvojovali plánovanie

a systematickú prácu

preto ich učíme tvoriť si portfóliá k sledovaniu vlastného pokroku
preto im vopred posielame informácie o tom, čomu sa spoločne budeme venovať nasledujúci týždeň

#4

#5

kriticky mysleli

a rozlišovali medzi

názormi a faktami

preto majú na dosah ruky vždy zdroje a pomôcky, vďaka ktorým si môžu informácie overiť (tablety, počítače, knihy, časopisy)

#6

boli otvorené sa učiť

kdekoľvek

a od kohokoľvek

preto si do školy pozývame hostí a chodíme na návštevy
preto navštevujeme vedecké parky, knižnice, prírodovedné záchranné akcie a mnoho iných
preto majú prístup k elektronickým zdrojom a môžu sa učiť na Slovensku aj v zahraničí

neboli pod

časovým stresom

preto v edulienke nezvoní

#7

neboli pod stresom

preto do 5. ročníka hodnotíme slovne

zo známok

#8

#9

boli

duševne zdravé

preto spolu veľa zdieľame svoje pocity, myšlienky, názory (dvojica, malý kruh, veľký kruh)
preto im nechávame čas na voľné hranie
preto sa priebežne (minimálne 2x v roku) stretávajú rodičia – dieťa – pedagógovia na hodnotiacich rozhovoroch, kde hovoria o pokroku, ktorý dieťa dosiahlo a cieľoch, ktoré si dáva

mali príjemné

fyzické prostredie

preto nechávame dieťaťu vybrať a upravovať si miesto pre svoje učenie
preto realizujeme odvážne nápady, ktoré si deti zamilujú

#10

rozvíjali svoje

strategické

a projektové myslenie

preto využívame metodiku
Project-Based Learning

#11

sa dorozumeli

preto sa učia anglicky od 1. ročníka a ďalší cudzí jazyk je vecou výberu

s kýmkoľvek

#12

rozumeli

kultúre a umeniu

preto navštevujeme galérie a spolupracujeme s umelcami

#13

mali šancu dokonale

preto umožňujeme deťom používať aj písmo Dyskont Edulienka

zvládnuť písmo

#14

mali vzory

živých hodnôt

preto vyberáme zrelých pedagógov milujúcich svoju prácu a rešpektujúcich deti

#15

#16

boli

fyzicky zdravé

preto máme režim bez pridaného cukru

#17

mali zdravé

sociálne väzby

preto majú k dispozícii klímana, ktorý priebežne vyhodnocuje klímu v triede
preto ich učíme, ako prebrať zodpovednosť za sociálnu rolu, ktorú zastávajú
preto ich učíme, ako prostredníctvom projektov tvoriť zaujímavý obsah a prezentovať ho
preto ich učíme, ako sa brániť a vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné problémy
preto podporujeme vytváranie komunity organizovaním spoločných stretnutí (výlety, pobyty, brigády, prespávačky, opekačky)

mali priestor

na individuálny rozvoj

preto máme v skupine max. 15 detí

#18

boli otvorené

preto si do školy pozývame hostí a chodíme na návštevy

učiť sa od kohokoľvek

#19

boli šťastné

a cítili sa rešpektované

preto ich rešpektujeme a dbáme na naplnenie ich individuálnych potrieb
preto používame rešpektujúci slovník, lebo slová formujú myslenie
preto nastavenie vzdelávania dieťaťa v prípade potreby konzultujeme s podporným tímom

#20

chránili

životné prostredie

preto recyklujeme, separujeme, zbierame batérie, čistíme prírodu, budujeme záhradku

#23

boli otvorení

preto vedecké pokusy do vyučovania zaraďujeme od 1. ročníka

bádaniu a hľadaniu

#24

#21

sa pripravovali

na neistú budúcnosť

preto sa zameriavame na rozvoj zručnosí pre 21. storočie
preto sa už dnes oboznamujú na primeranej úrovni s témami budúcnosti – agendou 2030, ktoré definovala OECD

mali veľa

preto vytvárame vlastné vzdelávacie materiály

zaujímavých zdrojov

#22

prihláste sa do edulienky Žilina