Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Edulienka, Občianske združenie, IČO: 50158660, sídlo: Veľké Lovce 48, 941 42 (ďalej aj „Edulienka“), je zapísaná v Registri neziskových organizácií, reg. č. VVS/1-900/90-48100. Cieľom činnosti spoločnosti Edulienka je zabezpečovať: vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti, rodičov, pedagógov a širokú verejnosť; tvorbu vzdelávacích materiálov a konceptu zameraného na otvorené vzdelávanie mimo školy; spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a organizáciami a osobami s podobným zameraním.
Osoba, ktorá poskytla osobné údaje za účelom tejto činnosti súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom činnosti, vedenia evidencie o jej adresátoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu. Spoločnosť Edulienka spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spracúvané osobné údaje sa použijú výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý aj v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.
Osoby súhlas poskytujú v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel a dobu spracovania a to najmä so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Poučenie o ochrane osobnosti

V prípade účasti na verejnej streamovanej online debate udeľujú jej účastníci súhlas pre prevádzkovateľa: Edulienka, Občianske združenie, IČO: 50158660, sídlo: Veľké Lovce 48, 941 42 v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka a to s vyhotovením a použitím písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazov, snímkov a obrazových a zvukových záznamov, prejavov osobnej povahy týkajúcich sa svojej osoby, príp. aj osoby, ktorej sú zákonným zástupcom, resp. osobou oprávnenou zákonným zástupcom.

Dôvody spracovávania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Edulienky. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohla poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Zabezpečenie osobných údajov.

Edulienka spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Edulienka prijala všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
a. požadovať od Edulienky prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
b. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
c. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
d. na prenosnosť osobných údajov,
e. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov získate na kontakte:
Richard Kiripolský, info@edulienka.sk alebo priamo na adresu sídla Edulienky.